การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(ITA)2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

EB1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างประจำปี 2562

EB2(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

EB2(3) กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2(3.1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2(3.2) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2(3.2) (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2(3.2) (รอบ สค 63) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2(3.3) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน EGP และหน่วยงานของรัฐ

EB4 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

EB4 (เพิ่มเติม) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

EB4 (เพิ่มเติม) สรุปผลการจัดหาพัสดุ มีนาคม-มิถุนายน 63 (แบบ สขร.1)

EB4 (เพิ่มเติม) สรุปผลการจัดหาพัสดุ กรกฎาคม-สิงหาคม 63 (แบบ สขร.1)

EB5(1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

EB5(2) โครงการ

EB5(3) รายงานการประชุม แสดงชื่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น

EB5(4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB5(5) หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ

EB5(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB6(1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

EB6(2) โครงการ

EB6(3) รายงานการประชุม แสดงชื่อผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงานโครงการ

EB6(4) แผนงาน/โครงการ ภารกิจที่เลือก

EB6(5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB6(6) บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ

EB6(7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB7(1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการ

EB7(2) โครงการ

EB7(3) รายงานการประชุม แสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการตามแผนแผนงานโครงการ

EB7(4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

EB7(5) หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ

EB7(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB8(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

EB8(2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงาน

EB8(3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว๊ปไซต์หน่วยงาน

EB8(4) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

EB8(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB9(0) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB9(1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน

EB9(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

EB9(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

EB9(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

EB9(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB9(1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

EB9(1.7) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

EB9(1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

EB9(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ. 2560

EB9(1.10) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

EB9(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารรสุข (MOPH Code of Conduct)

EB9(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9(3.1) แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

EB9(3.1) (ปรับปรุง) แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

EB9(3.1) (ปรับปรุง สค63) แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

EB9(3.2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

EB9(4.1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

EB9(4.2) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

EB9(4.2) (ปรับปรุง) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

EB9(4.2) (ปรับปรุง สค63) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

EB9(5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB9(6) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

EB9(7.1) แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB9(7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9(7.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9(7.3) (ปรับปรุง) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9(7.3) (ปรับปรุง สค63) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB9(7.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

EB9(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

EB9(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ มีนาคม-พฤษภาคม 63 (แบบ สขร. 1)

EB9(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ มิถุนายน-กรกฎาคม 63 (แบบ สขร. 1)

EB9(8) มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

EB9(9) มาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

EB10(1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯ

EB10(2) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

EB11(1) บันทึกข้อความรับทราบฯ

EB11(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

EB11(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB12(1) บันทึกข้อความรับทราบฯ

EB12(2) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

EB12(2)(ไตรมาส3) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

EB12(2)(ไตรมาส4) ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

EB12(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB13(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ

EB13(2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13(3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

EB13(4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจทราบทั่วทั้งองค์กร

EB13(5) หนังสือแจ้งเวียน

EB13(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB14(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ

EB14(2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

EB14(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB14(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ

EB14(2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

EB14(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB14(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB15(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ

EB15(2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB15(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB15(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB16(1) คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB16(2) หลักฐานช่องทางในการร้องเรียน

EB16(3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB16(4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

EB16(5) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

EB16(6) การตอบสนองการร้องเรียน

EB16(7) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB16(7) (ไตรมาส 3) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB16(7) (ไตรมาส 4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB16(8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB17(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

EB17(2) คำสั่ง หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนมุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด

EB17(3) หนังสือแจ้งเวียน

EB17(4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล

EB17(4) (การติดตาม) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล

EB17(4)(การติดตาม)(ไตรมาส4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล

EB17(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB18(1) บันทึกข้อความอนุมัติกิจกรรมฯ

EB18(2) โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

EB18(3) รายงานกิจกรรม

EB18(4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม

EB18(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB19(1) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

EB19(2) เงื่อนไขสำหรับการรวมกลุ่ม

EB19(3) กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

EB19(4) การสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส

EB19(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB20(1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20(2) สรุปผลรายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20(3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20(4) หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ/สั่งการ

EB20(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB21(1) บันทึกข้อความลงนามฯ

EB21(2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21(3) หนังสือแจ้งเวียน

EB21(4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

EB21(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB22(1) หลักฐานการจัดประชุม อบรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่

EB22(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

EB22(3) ภาพถ่ายประกอบ

EB22(4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการสรุปผลการจัดประชุม

EB22(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB23(1.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

EB23(1.2.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB23(1.2.2) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB23(1.2.3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB23(1.2.4) ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB23(2.1) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

EB23(2.2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB23(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB24(1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

EB24(1.1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB24(2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

EB24(2.2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB25(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

EB25(2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25(3) หลักฐานประประชุมชี้แจง

EB25(4) หลักฐานหนังสือเวียนแจ้ง

EB25(5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

EB25(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

EB26(1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

EB26(2) ภาพถ่ายประกอบ

EB26(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์